10 неща, които трябва да знаете за универсалния дизайн

споделено офис простанство

10 неща, които трябва да знаете за универсалния дизайн

1: Универсалният дизайн се стреми да подобри концепцията на оригиналния дизайн като го прави по-достъпен

Заблуда е, че в резултат от универсалния дизайн крайният продукт е „разводнен“ и посреща нуждите на много хора, но в ограничена степен. Той не включва серия от компромиси в ущърб на оригиналната архитектурна идея.

Универсалният дизайн допринася за възможно най-ефективното включване на всички хора. Характеристиките, които подобряват достъпа на някои хора, не бива да намалят или влошат използваемостта на обекта от останалите.

2: Обектите, създадени на базата на универсалния дизайн, могат да имат висока естетическа стойност

Целта на универсалния дизайн е да повиши максимално степента на използваемост  на даден обект, затова функционалността е ключов елемент. Но той не е единствен. Проектантът трябва да има предвид, че външният вид на обекта също влияе на ползваемостта.

Ефектът на естетическата използваемост предполага лесното ползване да е видимо.

3: Универсалният дизайн е много повече от мода

Универсалният дизайн не е течение или временно увлечение. Той е подход в проектирането, който може да бъде приложен във всеки един стил. Той дава насоки в процеса на проектирането, започвайки от нуждите на потребителя. Модните тенденции, стилът и личният вкус могат спокойно да повлияят външността на един достъпен продукт.

4: Универсалният дизайн не цели да замени дизайна на продукти, таргетиращи специфичен пазар

Универсалният дизайн не цели да замести съществуващите продукти на пазара. Таргетирането на определена група от потребители няма да повлияе негативно на останалите. Тъкмо обратното, повишената достъпност добавя стойност и привлича интереса на различни групи потребители.

5: Универсалният дизайн не е синоним на спазването на стандартите за достъпност

Терминът не се отнася единствено до нуждите на хората с увреждания, а до тези на абсолютно всички хора, независимо от техните възраст, способности и физически особености. Универсалният дизайн не е списък с регулации, а подход за проектиране с мисъл за разнообразието сред потребителите.

6: Универсалният дизайн носи полза на повече хора, не само на хората в напреднала възраст или тези с увреждания

Универсалният дизайн е в услуга на всички членове на обществото, предлагайки обекти, продукти и услуги, чието ползване е улеснено. Никой човек не функционира с пълния си физически капацитет през абсолютно целия си живот. Всеки може да претърпи травма, да бъде засегнат от някакво състояния (временно, по-продължително или за постоянно), да не разбира как да използва даден продукт (например, ако е в чужда страна), да не се вписва в стандартните параметри за височина, тегло и пр.

Универсалният дизайн взима предвид всички тези фактори. Освен това, доказано е, че дори човек да не е с ограничени възможности, той винаги би предпочел опростения и интуитивен дизайн.

7: Универсалният дизайн може да бъде приложен от всеки дизайнер или проектант

Универсалният дизайн не е нещо, от което само тесни специалисти разбират. Първата стъпка е да се възприеме подход, при който потребителят е в фокус на проекта. Това изисква запознаване с разнообразните нужди на потенциалните клиенти.

8: Универсалният дизайн трябва да бъде интегриран през целия процес на проектиране

Универсалният дизайн не би бил успешен, ако бъде просто „добавен“ към крайния вариант на даден проект. Той трябва да бъде приложен от самото начало.

9: Универсалният дизайн не отговаря на принципа „едно и също е подходящо за всеки“

Универсалният дизайн изисква проектантът да вземе предвид широкия спектър от възможности на потребителите. Където е възможно,  се прилага оптимален дизайн, подходящ за максимален брой хора. Универсалните решения също могат да включват характеристики, подлежащи на модифициране спрямо различните потребители.  Целта е да се предоставят равни или максимално близки услуги  за всички.

10: Крайният универсален продукт е целта, а универсалният дизайн представлява процесът към постигането му

Универсалният дизайн е процес, а не краен продукт. Никой не очаква 100% универсални решения за всеки проект. Но всеки дизайнер и проектант трябва да се стреми към него в работата си.

 

Източници:

  • Adaptive Environments, 2007
  • Darzentas & Darzentas 2004
  • Lidwell et al. 2003
  • Ostroff, 2001
  • Story, 2001
  • Vanderheiden, 2004